Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 2020-2022 algemeen verbindend verklaard. De cao SBA heeft een looptijd van 31 juli 2020 tot en met 31 oktober 2022. De cao-partijen VZA, ASKA, FNV en CNV Connectief, sector CNV Zorg & Welzijn beogen met deze cao goede scholing, arbeidsverhoudingen en -omstandigheden en een goede werking van de sectorale arbeidsmarkt in de apotheken te bevorderen en in stand te houden.

Iedere werknemer en werkgever die onder deze cao valt, heeft het recht om deel te nemen aan en gebruik te maken van de door de SBA gefinancierde activiteiten. De werkgever is hiervoor een bijdrage verschuldigd. Deze zal voor de duur van de cao 0,35% van de loonsom bedragen van de maandsalarissen van iedere werknemer die bij de werkgever in dienst is. Appolaris zal de inning van de premie voor het jaar 2020 verzorgen.

De cao-partijen willen efficiënt en duurzaam omgaan met middelen en materialen waardoor de cao alleen digitaal beschikbaar is.

Verschillende cao’s

De cao Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) maakt het bestaan van de SBA mogelijk. Voor de arbeidsvoorwaarden binnen onze sector bestaan daarnaast de Cao Apotheken [2017-2019] en de Cao Apothekers in dienstverband [2017]. Voor de Cao Apotheken geldt nawerking. De Cao Apothekers in dienstverband is verlengd (in ieder geval tot het einde van 2020). De onderhandelingen zijn opgeschort.

Meer informatie

Werkgevers met vragen over de cao SBA 2020-2022 kunnen contact opnemen met de KNMP-helpdesk Arbeidszaken via arbeidszaken@knmp.nl of 070 37 37 271. Werknemers kunnen terecht bij hun vakorganisatie of bij de servicedesk van SBA via 0900 722 26 67 of servicedesk@sbaweb.nl.

Bekijk de cao SBA 2020-2022


Bron: KNMP

Lees verder
Relevante nieuwsberichten