Wat doen we

De Commissie Opleidingen stelt zich als doel op landelijk niveau een actieve bijdrage te leveren aan de bij- en nascholingsmogelijkheden voor de apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers in ziekenhuizen door onze leden daarover te informeren. Indien nodig wordt ook ondersteuning verleend aan andere opleidingen die direct of indirect raakvlak hebben met het beroep apothekersassistent. De commissie is geen opleidingsinstituut. De vergaderfrequentie is eens per 2 maanden. Vanuit de cie-opleiding NVZA is een lid mede actief in het vormgeven van de bij- en nascholing van de apothekersassistenten en apotheekmedewerkers in ziekenhuizen.

Vergaderingen

De commissie vergadert in principe vijf keer per jaar. Deze staan in het teken van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de opleidingen voor (op dit moment) apothekersassistenten (AA) en andere relevante raakvlakken zoals het kwalificatiedossier (KD), beroepscompetentie profiel (BCP) en kwaliteitscriteria  KC gericht op de ziekenhuis farmacie.

Aandachtgebieden

Kabiz

De nieuwe kwaliteitscriteria voor de ZAA zijn vastgesteld voor een periode van 2014-2019.  Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld in samenwerking met OptimaFarma en de KABIZ. De kwaliteitscriteria voor de ziekenhuisapothekersassistenten en de openbare apothekersassistente zijn nu nagenoeg gelijk. In 2018  zijn deze criteria opnieuw beoordeeld en zullen daar waar nodig aangepast worden aan de beroepsgroep. De commissie opleidingen verzorgt de accreditatie voor de Kabiz m.b.t. de cursussen voor ZAA.

https://www.kabiz.nl/registratieenherregistratie/default.aspx .

Calibris / SSB

Calibris is een kenniscentrum die samen met het werkveld (werkgevers- en werknemers organisaties en onderwijs (MBO raad) de BCP en KD ontwikkeld. Er zijn verschillende sub paritaire commissies (sub PC). Voor de apothekers-, dokters- en tandartsassistenten is dat de Assisterende Gezondheid (AG) . Vanaf 1 augustus 2015 gaat Calibris op in 1 landelijke kenniscentrum, namelijk de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hieronder komen verschillende sectorkamers waarbij de AG beroepen vallen onder de sectorkamer Zorg, welzijn en sport. Binnen een sectorkamer kunnen verschillende marksegmenten actief zijn en op dit moment is niet duidelijk hoe dit wordt ingevuld voor AG beroepen. In de sub PC AG worden documenten ontwikkeld voor de opleiding tot apothekersassistent, doktersassistent en tandartsassistent.

NVZA

Vanuit het bestuur NVFZ is er vertegenwoordiging in een sub commissie Calibris (zie verderop) en bied ondersteuning bij het opstellen van het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor ziekenhuisapothekersassistent (ZAA).

Er is overleg tussen de commissies opleidingen NVFZ en de commissie opleidingen van de KNMP/NVZA die ook betrokken zijn bij de opleidingen van apothekersassistent. Daarnaast is er overleg met de werkgroep GMP-z over de invulling van het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen (zie verderop).


Extra informatie

Kwalificatiedossier

Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor de opleiding tot apothekersassistent. Afhankelijk van de MBO opleiding kan dit bestaan uit een basisdeel ten behoeve van het beroepsgerichte deel en profielen. Het kwalificatiedossier voor apothekersassistent kent dit onderscheid niet

In het document staat beschreven wat de kwalificatie-eisen zijn en daarbij is een onderscheid in beroepsgerichte basis en generieke kwalificatie-eisen ten aanzien van Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels. In het dossier staan verwijzingen naar keuzedelen, vanaf het schooljaar 2016 bestaat 15% van de opleiding uit specifieke of generieke keuzedelen. Voor apothekersassistent zijn 4 generieke keuzedelen opgesteld, namelijk:

Bereiden en aseptisch handelen

  1. Bereiden en aseptisch handelen
  2. Farmaceutische patiëntenzorg
  3. Eerste lijn zorg en ketenzorg
  4. Intra- en transmurale zorg


Het kwalificatiedossier is de basis voor het herkenbaar vast te leggen van de te examineren beroepseisen. Samen met het BCP van de openbare apotheek is dat de basis voor het kwalificatiedossier waarmee de ROC de opleiding apothekersassistent invullen.

Kwalificatiedossier

Meer informatie


Scholing, workshops en Symposia

Jaarlijks organiseert de NVFZ een symposium voor de leden en niet-leden van de NVFZ. De onderwerpen die aan de orde komen zijn actueel. Belicht wordt de medisch inhoudelijke kant maar ook farmaceutische aspecten komen aan bod. Vanaf 2013 heeft de commissie opleidingen deze taak op zich genomen.

Vanaf 2014 willen OptimaFarma en de NVFZ proberen samen  jaarlijks een symposium te organiseren voor apothekersassistente  in de openbare als ziekenhuisapotheek gericht op farmaceutische patiënten zorg.

Voor medewerkers werkzaam bij het bereiden van geneesmiddelen, het distribueren hiervan of een kwaliteitsondersteunende functie hebben is in 2014 voor het eerst een apart symposium georganiseerd. Het is de bedoeling dat dit symposium jaarlijks op de eerste zaterdag in november plaats vindt met een coördinerende rol vanuit commissie opleidingen.


Direct contact met de commissie opleidingen

Neem contact op