Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de privacygevolgen van de decentralisatie van taken naar gemeenten. Het CBP zegt dat privé-gegevens gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk voor zijn verzameld. Ook wordt het onduidelijk wie welke gegevens verzamelt en gebruikt.   De zorgen van het CBP staan in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat om de veranderingen die gepaard gaan met de overheveling van de jeugdzorg, werk en inkomen en de langdurige zorg van de provincie naar de gemeente.  
'De gemeenten zullen méér persoonsgegevens van méér burgers gaan verwerken', zo schrijft het College. Daaronder vallen ook gevoelige gegevens zoals medische en strafrechtelijke gegevens.
  Onoverzichtelijk 'Er dreigt volstrekte intransparantie waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf overzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt.' Het CBP zegt dat het waarborgen van de privacy niet goed is uitgewerkt. Dat zou ernstige risico's opleveren voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.     Privacy Het CBP zegt dat de verwerking van de persoonsgegevens bij de decentralisatie niet overeenkomt met de nationale en internationale wetgeving over privacy. Het College wil dat het Rijk alle risico's en de waarborging van privacy in kaart brengt en daarbij goed kijkt naar de samenhang tussen wetsvoorstellen die de decentralisatie regelen.   Bron: www.zorgwelzijn.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten