Patiënten met hypertensie en een daarmee samenhangend hoog risicoprofiel zijn goed in staat zelf hun bloeddruk te monitoren en zo hun medicatie te titreren. Ze hebben daar bovendien baat bij. Dat blijkt uit onderzoek van Richard McManus e.a. gepubliceerd in JAMA van deze week.   Uitgangspunt van het onderzoek was het gegeven dat een deel van de patiëntenpopulatie zijn hypertensie moeilijk of helemaal niet onder controle krijgt. McManus e.a. includeerden 552 van deze  patiënten van 35 jaar of ouder en met een  baseline bloeddruk van minimaal 130/80 mm Hg (gemiddeld 143/80 mm Hg). Allen hadden een geschiedenis van of waren bekend met beroerte, coronaire hartziekte, diabetes of chronische nierziekte. Een deel van de patiënten werd geleerd hun bloeddruk zelf  te registreren, gecombineerd met een ‘geïndividualiseerd zelf-titratie algoritme’.   Een ander deel vormde de controlegroep en kreeg gebruikelijke zorg. Na twaalf maanden bleek de gemiddelde systolische bloeddruk in beide groepen weliswaar omlaag gegaan, maar in de interventiegroep aanzienlijk meer dan in de controlegroep: gemiddeld 128.2/73.8 mm Hg versus 137.8/76.3 mm Hg.   Twee commentatoren, de Zweden Peter Nilsson en Frederik Nystrom, noemen het onderzoek van McManus e.a (de TASMIN-SR trial) een stap voorwaarts naar een situatie waarin grote groepen patiënten gebruik kunnen gaan maken van deze aanpak. Nu de meeste bloeddrukverlagers generiek zijn, en dus niet duur, moet het volgens hen mogelijk zijn deze middelen te combineren met technieken van zelfmeting en -titratie om zo te komen tot optimale, geïndividualiseerde zorg.   Bron: www.medischcontact.artsennet.nl, door Henk Maassen
Lees verder
Relevante nieuwsberichten