Logo KwaliteitHet auditorium 2 van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort was op 1 december de plaats waar de NVZF-commissie Kwaliteit & Veiligheid (cie K & V) haar eerste landelijke bijeenkomst hield. Getuige de grote opkomst (70 deelnemers) van medewerkers werkzaam binnen de (ziekenhuis-)farmacie, met als aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid, voorziet de bijeenkomst duidelijk in een behoefte .   Thema’s van de dag waren: kwaliteitsregistraties vastleggen, afwijkingen en CAPA, kwalificatie controleren van nieuwe medicatieopdrachten en omkleedkwalificatie voor de cleanroom. Dineke Berger, voorzitter van de NVZF, heeft de aanwezigen verteld   over het doel van de NVFZ en de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging.  Zo werkt men o.a. aan de verdere ontwikkeling van een Kennisbank waar men kennis en ervaring over diverse onderwerpen kan uitwisselen, waar in 2017 nog over wordt bericht. Namens de cie K & V dank aan de NVFZ voor het mede mogelijk maken van deze eerste landelijke bijeenkomst.– Hierna volgden vier presentaties door leden van de cie K & V.   Marinke Zwaan1Marinka Zwaan, kwaliteitsfunctionaris klinische en poliklinische apotheken van de Alrijne zorggroep, liet zien hoe men kwaliteitsregistraties beheert en analyseert. Men benut hiertoe de webbased applicaties Q-base, Q-safe en Performance manager. Q-base voor het vastleggen van kwaliteitsregistraties, jaarplannen en genereren van rapporten. Q-safe voor het uitvoeren en opvolgen van (prospectieve) risico inventarisaties. Performance manager als dash-board voor kritieke prestatie indicatoren (KPI’s).   Andre Rupert1Andre Rupert, farmaceutisch procestechnoloog van de ZGT-Apotheek, demonstreerde hoe men binnen de ziekenhuisapotheek via het Kwaliteits Informatie Systeem (KIS) meldingen registreert en afhandelt. Dit gaat met behulp van de webbased applicatie iProva met de module ‘Meldingen’, Onder meldingen verstaat men: Deviaties, CAPA’s, Incidenten, CMR en Recalls. Voor het verbeteren hanteert men de ‘Change request’ en het ‘Verbeterformulier’.   Andres den Besten1Andrea den Besten, kwaliteitsfunctionaris Apotheek ziekenhuis St.Jansdal, presenteerde over de kwalificatie van assistentes voor het controleren van nieuwe medicatie opdrachten. Dit is gedaan door een in eigen beheer ontwikkelde methodiek (test). Deze test had als doel aan te tonen dat een apothekersassistente na een inwerkperiode van 8 - 12 dagen bekwaam is om zelfstandig nieuwe medicatie opdrachten te controleren en indien nodig te corrigeren. Om de kwaliteit beter te borgen, heeft men ervoor gekozen om de taak “Controleren nieuwe medicatie opdracht” samen te voegen met de taak “Uitzetten medicatie per patiënt per 24 uur in medicijnverdeelwagens’. Hierdoor is de frequentie van uitvoeren van de taak ‘controleren nieuwe medicatie opdracht’ toegenomen.   Marielle van Kesteren1Mariëlle van Keijsteren, kwaliteitsfunctionaris ziekenhuisapotheek en poli-apotheek van het Franciscus  Gasthuis & Vlietland, presenteerde over de omkleedkwalificatie voor medewerkers in de cleanroom. De kwalificatie is gestart naar aanleiding van de IGZ-constatering dat er geen training is geweest van medewerkers in de cleanroom in het correct aantrekken van de cleanroom kleding, waarbij vervolgens gecontroleerd is of deze kleding aan de buitenkant microbiologisch is besmet nadat deze is aangetrokken   (GMP-Z 2.9 en 2.10). Er is gestart met een inventariserend onderzoek voor werkwijze/kwalificatie bij apotheekmedewerkers die frequent de cleanroom betreden, om te zien welke resultaten dit opleverde. Er zijn contactafdrukken genomen met RODAC-plaatjes op een aantal vastgestelde punten op de cleanroomkleding van de diverse medewerkers. Hierdoor verkrijgt men een beeld van het aantal en soort microbiologische besmettingen. De schouders en borst hebben een gemiddeld hogere score (aantal KVE). Dit betreft met name huidflora, wat overeenkomt met de huisflora. Frequentie en daarmee de vaardigheid in omkleden verschillen enorm per medewerker.  De frequentie en daarmee de vaardigheid in het omkleden verschilt. Verder lijkt van invloed of men eigen kleding of een wit uniform draagt bij het omkleden naar een basispak.   Tussen en na deze presentaties werd er door de deelnemers interactief, in groepen  gediscussieerd over de thema’s waarbij de bevindingen hieruit kort gepresenteerd werden door de leden van de cie K&V aan alle deelnemers. Via deze bijeenkomst wilden we de deelnemers ook de gelegenheid bieden tot netwerken. Tijdens de lunch en het interactieve deel werd dit dan ook volop gedaan! Dit werd door de aanwezigen ook als zeer waardevol ervaren. We hopen dat deze bijeenkomst voor iedereen nieuwe inspiratie heeft opgeleverd!   Aan het einde van de dag was er nog gelegenheid voor deelnemers tot bezichtiging van de ziekenhuisapotheek en poli-apotheek van het Meander Medisch Centrum, waarvoor ook de nodige belangstelling was.   Deelnemers is tot slot gevraagd deze dag te evalueren middels daartoe bij binnenkomst uitgedeelde evaluatieformulieren.   Belangrijkste bevindingen hieruit zijn: - ruim 88% vindt de onderwerpen van de presentaties goed tot zeer goed - ruim 90% is tevreden tot zeer tevreden over de organisatie - ruim 88% vindt dat de onderwerpen genoeg tot veel toevoegen aan het dagelijkse werk - ruim 83% geeft aan een volgende keer zeker tot zeer zeker weer te komen   Als commissie Kwaliteit & Veiligheid kijken wij terug op een geslaagde dag en gezien de grote belangstelling lijkt het ons een mooi doel om dit jaarlijks te laten terugkeren. We hopen iedereen dan weer te zien!
Lees verder
Relevante nieuwsberichten