fertiliteisthormonen De overheveling van fertiliteitshormonen van de openbare apotheek naar de ziekenhuizen  is voor de patiënt goed verlopen. Bijna 90 procent van de patiënten is tevreden over de behandeling. Dit concludeert NIVEL in haar onderzoek naar de gevolgen van deze overheveling voor patiënten.   Per 1 januari 2014 zijn fertiliteitshormonen overgeheveld van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) naar aanspraak op geneeskundige zorg. Het NIVEL onderzocht in opdracht van VWS hoe deze overheveling is verlopen voor de patiënt. Het onderzoek laat zien dat deze gevolgen positief ervaren worden.  
Bijna 90 procent van de patiënten is tevreden over hun behandeling en de begeleiding die zij krijgen. Bijna 70 procent vindt dat de samenwerking tussen arts en apotheek van het ziekenhuis is verbeterd. Tien procent van de medisch specialisten ervaart een beperktere keuzevrijheid, maar ook zij rapporteren verbeterde communicatie.  Belangrijke verbeterpunten zijn de reisafstand tot de apotheek en overdracht van medicijngegevens tussen ziekenhuis en de openbare apotheek.
  Evaluatie gevolgen alle overhevelingen De overheveling van fertiliteitshormonen was de derde op rij, na overheveling van TNF-alfaremmers (2012) en dure oncolytica en groeihormoon (2013).  In 2015 is een restgroep overige oncolytica overgeheveld. Op dit moment start VWS een uitgebreide evaluatie naar de gevolgen van alle overhevelingen. Na deze evaluatie beslist de minister of ze wil doorgaan met overhevelen. Deze evaluatie is onder andere het gevolg van signalen uit de monitoring van eerdere overhevelingen over omzetten van medicatie en eventuele belemmeringen bij voorschrijven.   Standpunt NVZ De NVZ is blij met de uitkomsten van dit onderzoek van NIVEL. Daarnaast vindt zij het een goede zaak dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gevolgen van de overheveling waarin álle perspectieven worden meegenomen. De NVZ steunt het principe van overheveling, waarbij het ziekenhuis de regie heeft over deze specialistische zorg. Dit komt de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg ten goede. Wel moeten de randvoorwaarden kloppen, zoals voldoende financiële ruimte, en een goed verlopend contracteerproces. Met name de instroom van nieuwe, zeer dure medicijnen dreigt een probleem te worden. Deze onderwerpen staan op de agenda van overleg over het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg.   Bron: www.nvz-ziekenhuizen.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten